پایه روشنایی 30 متری

تاریخ 1397
شهرمازندران، بندر امیرآباد
طراحی سازه

معرفی پروژه

سازه طراحی شده پایه روشنایی 30 متری با مقطع هجده وجهی متغیر از بیس پلیت تا راس ستون است. در راس ستون سبد چراغ ها ( 12 عدد ) وجود دارد. برای مدلسازی از نرم افزار SAP2000 استفاده شده است و تحلیل بصورت دینامیکی صورت گرفته است.

بارگذاری

برای بارگذاری از آئین نامه های مبحث ششم مقررات ملی “بارهای وارد بر ساختمان” ، آشتو و آئین نامه NBC کانادا استفاده گردیده است. برای محاسبه بار باد اثر یخزدگی اعمال شده است. 

بیس پلیت این پروژه به صورت المان محدود و در نرم فازار SAP2000 مدلسازی و تحلیل و طراحی شده است.