• تلفن: 88785018-021
 • ایمیل: Behzad1404@yahoo.com

نظارت بر عملیات اجرا و پس از اجرا

مهندس ناظر ساختمان شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است که در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی ابنیه ساختمانی نظیر سازه ساختمان، معماری ساختمان، تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان جهت رعایت اصول و مقررات ملی ساخت و ساز توسط مجری ساختمان در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می‌نماید.

شرح خدمات نظارت سازه و نظارت کارگاهی پیرامید پایدار آریا:

الف- خدمات مهندسی

 • بازبینی طراحی سازه در صورت لزوم و پیشنهاد تغییرات.
 • بررسی گزارش آزمایشات ژئوتکنیک و پیشنهاد بهینه ترین سیستم حفاظت پایداری گود و سازه نگهبان در صورت نیاز و اعلام آن به کارفرما.
 • تعیین روش نظارت سازه و تعیین مراحل بازدید کار با توجه به سختی کار.
 • تهیه فرمهای صورتجلسات و دستور کارهاو گزارش بازدیدهای دوره‌ای
 • تهیه فهرست آزمایش های کارگاهی .
 • تهیه دستورالعمل ها نگهداری مصالح و تجهیزات در انبار کارگاه
 • تجدید نظر احتمالی در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورت های اجرایی، تهیه نقشه ها و مدارک اصلاحی در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید
 • تهیه نقشه های تکمیلی تفضیلی و نقشه جزئیات اجرایی برای اجرای کامل کار تاحدی که هیچگونه تنگنا و مشکلی که ناشی از نقص نقشه یا دستور کار باشد، بوجود نیاید.
 • تهیه چک لیستهای مربوط به اجرای سازه در مراحل مختلف کار جهت کنترل کیفیت اجرا.

ب- خدمات ارجاع کار

 • ارجاع خدمات جنبی مورد نیاز طرح در دوره ساخت مانند نقشه برداری، زمین شناسی، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و سازه نگهبان، مقاومت مصالح و تست جوش و غیره شامل تعیین فرایند انتخاب واحد خدمات مشاورهA، گرفتن تأیید کارفرما در مورد روش پیشنهادی و انجام امور ارجاع کار در صورت نیاز کارفرما
 • انتخاب مناسب ترین واحد دارای صلاحیت برای انجام هر یک از خدمات جنبی و پیشنهاد شرکت منتخب به کارفرما.

ج- خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت

 • بررسی و تأیید روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران.
 • حضور در جلسات هماهنگی کارگاهی با حضور دستگاه نظارت، کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و تشکیل جلسات به صورت منظم، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار، ثبت و صورتجلسه تصمیمات.
 • کنترل صلاحیت و مهارت فنی شاغلین کارهای حساس مانند جوشکاری و بتن ریزی
 • برررسی و تأیید درخواست پیمانکار در زمینه آماده بودن کار برای تحویل موقت، بازدید و کنترل کارهای اجرا شده، تأیید آماده بودن کار برای تحویل موقت و بهره برداری یا اعلام عدم آمادگی برای بهره برداری همراه با فهرست نواقصی که مانع بهره برداری است و اعلام آن به کارفرما، نظارت بر عملیات رفع نواقص.

د- خدمات کنترل کیفیت

خدمات این قسمت شامل کنترل کیفیت مواد، مصالح، تجهیزات، و اجرای کار می باشد:

 • انجام بازرسی دوره ای و کنترل عملیات ساخت کارگاهی وکارخانه ای جهت تطبیق عملیات ساخت با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و دستور انجام آزمایش ها و کنترل و تأیید آزمایش های انجام شده مانند تست جوش و غیره و تأیید یا عدم تأیید محصول تولید شده و ارائه فهرست نواقص در صورت عدم تأیید و پیگیری رفع نقص محصول تا تأیید نهایی.
 • اندازه گیری تغییر شکلها، جابه جایی ها و کنترل رواداری های مجاز.
 • تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش ها و کنترل و تأیید تنوع آزمایش های مصالح مانند بتن، آرماتور، تست جوش و غیره و نظارت بر نمونه گیری های انجام شده.
 • کنترل و تأیید نتایج انجام آزمایش ها، ابلاغ دستورکار به پیمانکار برای اصلاح مصالح و تجهیزات یا کارهای معیوب.
 • دستور اصلاح کارهای معیوب و پیگیری و رفع آن‌ها.
 • تأیید مشخصات مصالح و تجهیزاتی که باید در کار مصرف شود از نظر انطباق با مشخصات فنی و نقشه های اجرایی.
 • رسیدگی و اعلام نظر درمورد نقشه های کارگاهی و Shop Drawing تهیه شده به وسیله پیمانکاران.